Podkarpackie Samorzadowy Dom Kultury w Tuszymie

Burmistrz Przecławia ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w miejscowości Tuszyma gmina Przecław

Przecław dnia 07.03.2012r
OGŁOSZENIE O PRZETARGU II

Na podstawie art.24 ust. 1 oraz art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. nr 102 poz.651 z 2010r z późń.zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z 2004r./ Burmistrz Przecławia ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w miejscowości Tuszyma gmina Przecław.
 
 

Lp.
Numer działki
Numer
KW
Pow.
ha
Położenie
gmina
wieś/obręb
Przeznaczenie w planie zagosp.
przestrzennego
Opis
nieruchomości
Sposób
zbycia
Cena wywoławcza
nieruchom.
 
Wadium
1.
1362/1
27993
0,1996
Przecław
Tuszyma
Brak mpzp.
Opracowanie indywidualne w przedmiocie sprawy
Działka zabudowana budynkiem użytkowym (budynek po byłej Szkole Podstawowej) i budynkiem gospodarczym
W drodze przetargu ustnego licytacji
 
150.000,00 zł
/netto/
 
 
15.000,00
 
Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2012r o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu (sala narad).
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2012r przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przecławiu - Bank Spółdzielczy w Przecławiu nr 19 9184 0004 2001 0000-0286 0001.
Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Podatek ten w wysokości 23% będzie doliczony do ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje na temat sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przecławiu pokój nr 23, lub pod nr telefonów
58-133-92, 58-131-19 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie, która przetarg przegra zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się przez osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.
Nieruchomość nie jest obciążona  ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Burmistrz Przecławia może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
 
Powiaty
 
 
Gminy
 
 
 
Urzędy Pracy
 
 
 
Inne Jednostki